L’Estratègia Urbana València 2030 s’ha desenvolupat en cinc fases consecutives (Diagnòstic, Marc Estratègic, Pla d’Acció i Model de Governança, Sistema d’Indicadors de seguiment i avaluació) en les quals, a través d’un procés de participació oberta i compartida, han contribuït de manera activa les diferents regidories de l’Ajuntament, diferents agents rellevants del municipi i la ciutadania en general.

D’aquesta manera, es converteix en una col·laboració conjunta dels sectors públics, privats, acadèmics i ciutadans.

Diagnòstic inicial

La primera fase, el diagnòstic inicial, es basa en una anàlisi integral de les estratègies sectorials de la ciutat, vinculant en els reptes establerts amb els objectius marcats en l’Agenda Urbana Espanyola.

S’han identificat dos objectius estratègics addicionals per a una visió més completa dels reptes que s’afronten.

Ordenació territorial i protecció del paisatge

Dinamització i diversificació de l’economia local

Compacitat i dotació urbana

Accés a l’Habitatge

Canvi climàtic i resiliència

Innovació digital

Gestió sostenible de recursos i economia circular

Gestió i governança

Proximitat i la mobilitat sostenible

Salut i benestar

Cohesió social i equitat

Cultura i educació

Marc Estratègic

La segona fase, el Marc Estratègic, concreta l’Agenda Urbana a València i l’alinea amb les polítiques d’innovació impulsades des de la Unió Europea, complementades des de les sis mirades diferents per a repensar la ciutat.

LE1.

RESILIÈNCIA
CLIMÀTICA, TERRITORI
I RENATURALITZACIÓ
DE LA CIUTAT

1. Integrar territorialment la ciutat a través de la infraestructura verda i blava en l’àmbit metropolità.

2. Adaptació al canvi climàtic.

3. Reduir la contaminació atmosfèrica.

4. Avançar cap a un model circular de producció i consum.

5. Millorar la qualitat de les aigües i de les nostres platges.

LE2.

TRANSICIÓ
ENERGÈTICA JUSTA
I INCLUSIVA

6. Incrementar la producció d’energies renovables.

7. Canviar la cultura energètica: augmentar l’autoconsum, el consum energètic responsable i l’eficiència energètica en edificis.

8. Dret a l’energia.

9. Accelerar la descarbonització de la mobilitat.

LE3.

MOBILITAT URBANA I
METROPOLITANA
SOSTENIBLE,
INCLUSIVA I EFICIENT

10. Consolidar un model no contaminant basat en la mobilitat activa i l’ús del transport públic.

11. Promoure la mobilitat segura i autònoma per a totes les edats.

12. Millorar la connectivitat en l’àmbit metropolità.

13. Augmentar l’eficiència del sistema de logística.

14. Impulsar les infraestructures estratègiques.

LE4.

ALIMENTACIÓ
SOSTENIBLE I DE
PROXIMITAT

15. Impulsar la transició agroecològica i revitalitzar el sistema agrícola de la ciutat de València per a enfortir el comerç de proximitat.

16. Reforçar els vincles físics, ecològics i culturals entra l’horta i la ciutat.

17. Garantir el dret a una alimentació sostenible i saludable.

LE5.

CIUTAT INCLUSIVA
I DE PROXIMITAT

18. Aconseguir un equilibri territorial en la distribució dels equipaments públics de la ciutat.

19. Millorar la dotació dels espais públics verds en els barris per a fomentar la renaturalització.

20. Consolidar la pluricentralitat urbana en un model de ciutat de 15 minuts.

LE6.

REGENERACIÓ
URBANA
BASADA EN LA
COHESIÓ SOCIAL
I L’ACCESSIBILITAT

21. Desenvolupar un model de regeneració urbana sense gentrificació.

22. Obtenir l’estatus de València com una ciutat plenament accessible i inclusiva per a totes les persones.

LE7.

HABITATGE
ACCESSIBLE

23. Garantir l’accés a un habitatge assequible i de qualitat.

24. Incrementar la qualitat del parc residencial construït.

25. Incentivar l’ús sostenible dels habitatges buits de la ciutat.

LE8.

TEIXIT ASSOCIATIU I XARXES CIUTADANES INTERGENERACIONALS I INTERCULTURALS

26. Reforçar el teixit associatiu i les xarxes ciutadanes i comunitàries.

LE9.

BENESTAR, EDUCACIÓ
I SALUT EN TOTES LES ETAPES DE LA VIDA

27. Reforçar i augmentar la resiliència del sistema d’atenció social a les persones vulnerables.

28. Reduir les bretxes existents en els condicionants socioeconòmics de la salut.

29. Fomentar conductes saludables.

30. Desenvolupar València com a ciutat educadora.

31. Augmentar l’accés a l’educació infantil.

32. Garantir un envelliment digne i actiu.

33. Reduir les desigualtats de gènere de manera transversal en la ciutat.

LE10.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC INTEGRADOR I SOSTENIBLE

34. Desenvolupar els nostres pols d’activitat econòmica basada en la innovació, el coneixement i el medi ambient.

35. Augmentar els índexs d’ocupació de les dones i la integració laboral de jóvens i migrants.

36. Digitalitzar l’economia, amb la finalitat de reduir el risc d’exclusió social, econòmica i de gènere provocat per la transformació digital.

37. Potenciar l’emprenedoria, l’autoocupació i la consolidació de les empreses existents en la ciutat.

LE11.

INNOVACIÓ,
CULTURA I
TURISME
SOSTENIBLE

38. Integrar el I+D+i dins dels sectors econòmics social i ambiental.

39. Consolidar València com un pol de cultura, disseny i innovació.

40. Dinamitzar i incrementar la resiliència del sector cultural i festiu.

41. Promoure, mantenir i potenciar les Falles de València.

42. Avançar en la millora permanent del destí turístic en matèria de sostenibilitat i intel·ligència.

43. Innovació i creació de valor en el disseny de l’oferta turístic.

44. Consolidar la marca València en relació amb la innovació, la cultura i el turisme sostenible.

LE12.

GOVERNANÇA
URBANA I METROPOLITANA

45. Reforçar l’administració municipal com a instrument per oferir unes polítiques que situen en el centre a les persones.

46. Potenciar el govern obert, la transparència i la participació en l’elaboració i implementació de les polítiques públiques.

47. Desenvolupar un model de governança metropolitana.

48. Potenciar la digitalització, modernització i coordinació per a un govern municipal eficient.

LE1.

RESILIÈNCIA CLIMÀTICA, TERRITORI I RENATURALITZACIÓ DE LA CIUTAT

1. Integrar territorialment la ciutat a través de la infraestructura verda i blava en l’àmbit metropolità.

2. Adaptació al canvi climàtic.

3. Reduir la contaminació atmosfèrica.

4. Avançar cap a un model circular de producció i consum.

5. Millorar la qualitat de les aigües i de les nostres platges.

LE2.

TRANSICIÓ ENERGÈTICA JUSTA I INCLUSIVA

6. Incrementar la producció d’energies renovables.

7. Canviar la cultura energètica: augmentar l’autoconsum, el consum energètic responsable i l’eficiència energètica en edificis.

8. Dret a l’energia.

9. Accelerar la descarbonització de la mobilitat.

LE3.

MOBILITAT URBANA I METROPOLITANA SOSTENIBLE, INCLUSIVA I EFICIENT

10. Consolidar un model no contaminant basat en la mobilitat activa i l’ús del transport públic.

11. Promoure la mobilitat segura i autònoma per a totes les edats.

12. Millorar la connectivitat en l’àmbit metropolità.

13. Augmentar l’eficiència del sistema de logística.

14. Impulsar les infraestructures estratègiques.

LE4.

ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE I DE PROXIMITAT

15. Impulsar la transició agroecològica i revitalitzar el sistema agrícola de la ciutat de València per a enfortir el comerç de proximitat.

16. Reforçar els vincles físics, ecològics i culturals entra l’horta i la ciutat.

17. Garantir el dret a una alimentació sostenible i saludable.

LE5.

CIUTAT INCLUSIVA I DE PROXIMITAT

18. Aconseguir un equilibri territorial en la distribució dels equipaments públics de la ciutat.

19. Millorar la dotació dels espais públics verds en els barris per a fomentar la renaturalització.

20. Consolidar la pluricentralitat urbana en un model de ciutat de 15 minuts.

LE6.

REGENERACIÓ URBANA BASADA EN LA COHESIÓ SOCIAL I L’ACCESSIBILITAT

21. Desenvolupar un model de regeneració urbana sense gentrificació.

22. Obtenir l’estatus de València com una ciutat plenament accessible i inclusiva per a totes les persones.

LE7.

HABITATGE ACCESSIBLE

23. Garantir l’accés a un habitatge assequible i de qualitat.

24. Incrementar la qualitat del parc residencial construït.

25. Incentivar l’ús sostenible dels habitatges buits de la ciutat.

LE8.

TEIXIT ASSOCIATIU I XARXES CIUTADANES INTERGENERACIONALS I INTERCULTURALS

26. Reforçar el teixit associatiu i les xarxes ciutadanes i comunitàries.

LE9.

BENESTAR, EDUCACIÓ I SALUT EN TOTES LES ETAPES DE LA VIDA

27. Reforçar i augmentar la resiliència del sistema d’atenció social a les persones vulnerables.

28. Reduir les bretxes existents en els condicionants socioeconòmics de la salut.

29. Fomentar conductes saludables.

30. Desenvolupar València com a ciutat educadora.

31. Augmentar l’accés a l’educació infantil.

32. Garantir un envelliment digne i actiu.

33. Reduir les desigualtats de gènere de manera transversal en la ciutat.

LE10.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC INTEGRADOR I SOSTENIBLE

34. Desenvolupar els nostres pols d’activitat econòmica basada en la innovació, el coneixement i el medi ambient.

35. Augmentar els índexs d’ocupació de les dones i la integració laboral de jóvens i migrants.

36. Digitalitzar l’economia, amb la finalitat de reduir el risc d’exclusió social, econòmica i de gènere provocat per la transformació digital.

37. Potenciar l’emprenedoria, l’autoocupació i la consolidació de les empreses existents en la ciutat.

LE11.

INNOVACIÓ, CULTURA I TURISME SOSTENIBLE

38. Integrar el I+D+i dins dels sectors econòmics social i ambiental.

39. Consolidar València com un pol de cultura, disseny i innovació.

40. Dinamitzar i incrementar la resiliència del sector cultural i festiu.

41. Promoure, mantenir i potenciar les Falles de València.

42. Avançar en la millora permanent del destí turístic en matèria de sostenibilitat i intel·ligència.

43. Innovació i creació de valor en el disseny de l’oferta turístic.

44. Consolidar la marca València en relació amb la innovació, la cultura i el turisme sostenible.

LE12.

GOVERNANÇA URBANA I METROPOLITANA

45. Reforçar l’administració municipal com a instrument per oferir unes polítiques que situen en el centre a les persones.

46. Potenciar el govern obert, la transparència i la participació en l’elaboració i implementació de les polítiques públiques.

47. Desenvolupar un model de governança metropolitana.

48. Potenciar la digitalització, modernització i coordinació per a un govern municipal eficient.

Pla d’Acció

La tercera fase, el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana, ha seguit una doble visió. D’una banda, ha identificat projectes innovadors per a donar resposta a les línies estratègiques definides. A més, ha fet partícips a tots els agents i representants de la ciutadania implicats en la innovació urbana, amb la finalitat d’ampliar la difusió i consolidar un model de governança que permet aportar una visió integral per a abordar el procés de desenvolupament de la ciutat.

Model de Governança

A la quarta fase de l’Estratègia Urbana València 2030 s’ha dissenyat un model de governança que defineix els espais i eines que serviran per a realitzar la rendició de comptes de l’Estratègia cap a l’exterior.

Sistema d’Indicadors
de seguiment i avaluació

Aquesta última fase de l’Estratègia Urbana València 2030 s’ha centrat en la construcció d’un sistema d’indicadors que permeten mesurar el grau d’implementació efectiva d’aquesta, i per tant dels ODS, i la seua contribució i impacte en el desenvolupament sostenible de la ciutat.