AVÍS LEGAL

Estratègia Urbana de Ajuntament de València amb domicili en la Plaça de l’Ajuntament, número 1 46002 de València (València).

 1. Els drets de propietat intel·lectual de la Web www.estrategiaurbanavlc2030.es, el seu disseny, estructura de navegació, codis font, les seues bases de dades així com cadascun dels diferents elements en ell continguts són titularitat de l’Ajuntament de València, a qui correspon únicament l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
 2. Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització del lloc web que l’Ajuntament de València posa gratuïtament a la disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a aquest lloc implica la seua acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferits en aquest lloc es regirà a més per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.
 3. Els usuaris que accedisquen a la Web estan expressament autoritzats per a la visualització de tota la informació, la impressió i descàrrega parcial del contingut només i exclusivament si concorren les següents condicions:
  3.1) Que es realitze quan els elements reproduïts siguen destinats únicament per a ús personal i privat de l’usuari. Es prohibeix, per tant, expressament la seua utilització amb finalitats comercials o per a la seua distribució, comunicació pública, transformació o decompilació, incloent el seu enviament a través de correu electrònic. També es prohibeix que aquests continguts siguen cedits o transmesos a tercers o s’instal·len en qualsevol servidor connectat directa o indirectament a una xarxa local i Internet, de manera que un grup de tercers puga tenir accés a aquesta informació.
  3.2) Que cap dels continguts relacionats en aquesta Web siguen modificats de manera alguna.
  3.3) Que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquesta Web siga utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d’imatges que ho acompanyen. Qualsevol infracció de les prohibicions i limitacions contingudes en aquest apartat, així com en qualsevol dels següents- es reputará infracció dels drets de propietat intel·lectual titularitat de l’Ajuntament de València i donarà lloc a les responsabilitats legalment establides a aquest efecte, podent ser perseguida per aquesta última mitjançant l’exercici de les accions administratives, civils o penals que, si escau, corresponguen.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en el Lloc web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines Web que conformen el lloc web www.estrategiaurbanavlc2030.es, marques, logotips, noms comercials, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines Web pertanyen a  i/o a tercers que li han cedit els seus drets. A tals efectes, s’entendrà com a Lloc web totes aquelles creacions incorporades i expressades per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que siga objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, ja siga íntegrament o parcialment, dels continguts i/o dels elements inserits en el Lloc web o en les pàgines que ho conformen exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu per l’usuari sempre que en tot cas s’indique l’origen i/o autor dels mateixos i que, si escau, aparega el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.

En cap cas l’accés al Lloc web implica cap tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dites dretes per part dels seus titulars, llevat que s’establisca expressament el contrari. Les presents condicions d’ús del Lloc web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc web i/o dels seus Continguts diferents dels ací expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per  o, si escau, pel tercer titular dels drets afectats.

Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, el seu total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seua modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc web, les seues pàgines i/o dels continguts que en elles s’incorporen. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets que es tracte.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

 

 1. Estratègia Urbana de l’Ajuntament de València es reserva la facultat d’efectuar sempre que siga necessari i sense necessitat d’avís previ, totes les modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu Web, tant en la seua versió en espanyol com en altres idiomes-, de la configuració i presentació d’aquest i de les condicions d’accés. Els documents i gràfics publicats en aquest lloc web poden incorporar imprecisions tècniques o errors tipogràfics.
 2. Estratègia Urbana de l’Ajuntament de València proporciona els materials i gràfics continguts en aquest lloc web sense garantia expressa o implícita de cap tipus. Estratègia Urbana de l’Ajuntament de València rebutja l’existència de qualsevol garantia o condició implícita en la informació ací continguda, incloent garanties de viabilitat comercial, de no infracció de la propietat intel·lectual o d’adequació a qualsevol objectiu específic.
 3. En cap cas Estratègia Urbana de l’Ajuntament de València o els seus proveïdors seran responsables de qualsevol tipus de danys o perjudicis, incloent els derivats d’una reducció de beneficis, de la interrupció del negoci o d’una pèrdua d’informació deguda a l’ús o mal ús dels materials continguts en aquest servidor, fins i tot en el cas que Estratègia Urbana de l’Ajuntament de València haja sigut avisada de la possibilitat de tals danys o perjudicis.
 4. Estratègia Urbana de l’Ajuntament de València no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al seu Web ni en els seus diferents continguts. Tampoc garanteix que aquest es trobe sempre i en tots els casos actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar aquest contingut al més prompte possible. Estratègia Urbana de l’Ajuntament de València no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol de les informacions contingudes en altres Web a les quals la Web puga remetre a través d’enllaços hipertextuals o “links”.
 5. Estratègia Urbana de l’Ajuntament de València no assumeix responsabilitat alguna derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en la Web www.estrategiaurbanavlc2030.es, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguen produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu. Per tant, no es fa responsable del contingut de cap d’ells, ni dels canvis o actualitzacions que puguen experimentar.
 6. Tant l’accés a aquest Web com l’ús que puga fer-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Estratègia Urbana de l’Ajuntament de València no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogueren derivar-se d’aquest accés o ús de la informació. Estratègia Urbana de l’Ajuntament de València no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguen produir ni dels possibles danys que puguen causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) així com dels fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.
 7. Així mateix Estratègia Urbana de l’Ajuntament de València és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a la marca registrada. Respecte a les cites de productes i serveis de tercers Estratègia Urbana de l’Ajuntament de València reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el Web l’existència de drets o responsabilitat alguna de Estratègia Urbana de l’Ajuntament de València sobre els mateixos, com tampoc respatler, patrocini, recomanació per part de Estratègia Urbana de l’Ajuntament de València .
 8. L’ús no autoritzat de qualsevol informació continguda en aquesta Web, la seua revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Estratègia Urbana de l’Ajuntament de València donarà lloc a les responsabilitats legalment establides.
 9. Qualsevol tipus d’enllaç de tercers a aquesta Web ha de ser-ho a la pàgina principal o d’entrada: www.estrategiaurbanavlc2030.es.