POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I PRIVADESA

Estratègia Urbana de l’Ajuntament de València (d’ara endavant), com a responsable de la present Web i de conformitat amb el que es disposa per la Legislació vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, el nou Reglament Europeu 679/2016 i la Llei de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE 34/2002, d’11 de juny) ha posat en pràctica polítiques, mitjans i procediments per a garantir i protegir la privadesa de les dades de caràcter personal dels seus USUARIS.

DEURE INFORMAR SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES A l’AFECTAT INFORMACIÓ ADDICIONAL. RGPD

Responsable del Tractament:
Ajuntament de València.

Plaça de l’Ajuntament, 1, 46002, València.

Telèfon: 963 52 54 78.

Contacte Delegació de protecció de dades (DPD): oficinadpd@valencia.es

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

L’Ajuntament de València tracta les vostres dades amb la finalitat de gestionar la subscrip- ció a la comunitat informativa relativa a activitats que duga a terme l’Ajuntament de Valèn- cia relacionades amb la participació ciutadana i el govern obert.

Quant temps conservem les vostres dades?

Les dades es conserven mentre no sol·liciten la seua supressió, així com durant el temps necessari per a determinar possibles responsabilitats que es puguen derivar d’esta finalitat i del tractament de les dades.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Article 6.1 a) y e) del RGPD 2016/679 UE (consentiment i interés públic); Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació i bon govern; Llei 1/2022, de 13 de abril, de transpa- rència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.

Les dades cedides tenen altres persones destinatàries?

Les dades facilitades no se cedixen a terceres persones, llevat que siga necessari o obliga- tori cedir-les a entitats públiques o privades per a poder realitzar la gestió, així com en els supòsits previstos segons la llei. Tampoc es transferixen a tercers països.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades?

  • Teniu dret a obtindre confirmació sobre si a l’Ajuntament de València s’estan tractant dades personals que vos afecten o no.
  • Podeu accedir a les vostres dades personals, demanar la rectificació de les que siguen inexactes o, si és el cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats que van ser arreplegades.
  • En determinades circumstàncies podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En este supòsit només les conservem per a l’exercici o la defensa de reclamaci- ons.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la situació particular, podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades. En eixos supòsits l’Ajuntament de València deixa de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Per a exercitar els vostres drets podeu formular una sol·licitud en qualsevol dels punts de registre d’entrada de l’Ajuntament, en la seu electrònica o en l’adreça electrònica ofici- nadpd@valencia.es.
  • També podeu formular reclamacions davant l’Oficina de la Delegació de Protecció de Da- des Personals de l’Ajuntament, per qualsevol dels canals assenyalats en el punt anterior, així com davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.